Cổng tháp Sáng xuống cấp nghiêm trọng đang được chống đỡ bằng những thanh sắt thép rào xung quanh

Phật viện xuống cấp –Không thể “cứu” do quy hoạch chưa duyệt

Bộ Văn hóa Thông tin (tên gọi cũ) đã xếp hạng Phật viện Đồng Dương là di tích quốc gia vào ngày 21/9/2000 và đến ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam công nhận Phật viện là di tích quốc gia đặc biệt.

Xem toàn trang