དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་ཧོང་ཀོང་མི་དམངས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ།

བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ།

དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་ཧོང་ཀོང་མི་དམངས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ།

ཐད་གཏོང་དྲ་བརྙན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།