བོད་འཛམ་གླིང་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་དང་དེའི་ལས་དོན།

2019-07-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་འཛམ་གླིང་།
བོད་འཛམ་གླིང་།
བོད་འཛམ་གླིང་།

གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་།  བོད་མིའི་ཁྲོད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བའི་ཁྲོད་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་བཅས་པར་དོ་སྣང་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་འཛམ་གླིང་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་འགན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་འགྲུབ་ལགས་དང་།  རྒྱ་ཡིག་དགེ་རྒན་བསོད་ནམས་མཁའ་འགྲོ་ལགས་དང་ལྷན་འདི་གའི་ལས་བྱེད་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།