བོད་སྐད་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་ཀྱི་ལས་འགུལ།

2019-07-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བོད་སྐད་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བོད་སྐད་སྲུང་སྐྱོབས་ཆེད་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ངོ་དེབ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གདོའི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གི་བོད་སྐད་ཡིག་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་བོད་སྐད་སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།