བོད་དོན་སླད་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་སྦྱོང་།

2020-01-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་དོན་སླད་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ།
བོད་དོན་སླད་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ།
བོད་དོན་སླད་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་སྦྱོང་ཚོགས་པ།

དམིགས་བསལ་ཆེད་བསྒྲིགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་།  བོད་ནས་ཕེབས་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་མྱོང་བ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་དོན་སླད་གོ་རྟོགས་དང་བོད་རིགས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་ཡུལ་གྱི་བསྟི་གནས་བཙུགས་ནས་ལོ་བཅུ་སོང་བའི་མཚམས་འདིར་ཚོགས་པའི་ལས་དོན་ལ་བསྐྱར་བལྟ་ཞུ་བའི་ལས་རིམ་ཞིག་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།