ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་ངོ་རྒོལ།

2019-06-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཐོག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཐེ་ཝན་མི་མང་ཚོས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་བཞིན་པ།
གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཐོག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཐེ་ཝན་མི་མང་ཚོས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་ལྷག་པར་དུ་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཐོག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཐེ་ཝན་མི་མང་ཚོས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་བཞིན་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།