ཐེ་ཝན་ནང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་འགྲེམ་སྟོན།

2019-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཐེ་ཝན་ནང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་འགྲེམ་སྟོན་སྐབས། ༢༠༡༩།༡༢།༢༡
ཐེ་ཝན་ནང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་འགྲེམ་སྟོན་སྐབས། ༢༠༡༩།༡༢།༢༡
མཐུན་འགྱུར་པར་རིས།

གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང༌། ཐེ་ཝན་ནང་ཕྱི་ཚེས་༢༡་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་གནང་བཞིན་པར། ས་གནས་མི་དམངས་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ནས་ངོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཡོང་བཞིན་པའི་ཐད་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་དང་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གོང་གི་དྲ་ཐག་ནས་གསན་ཐུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།