བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།

2019-02-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དྲ་རྒྱ་ལ་ཉེན་ཁ།
དྲ་རྒྱ་ལ་ཉེན་ཁ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །ཉེ་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ།།
གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།