ຍານາງ ອາລັນ ຂຸນນະເສນ ຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍຣິສັດ ບໍຣິການການອົບຮົມ ການພັທນາຕົນເອງ ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ໃຫ້ວັຍໜຸ່ມ.

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08/18/19

ພາວະການ ຂາດສານອາຫານ ຊໍ້າເຮື້ອ ຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ການບໍຣິການ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນບັນຫານຶ່ງ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຫຼາຍ

ເຕັມຫນ້າ