ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 73

ປວັດສາດລາວ ໃນ ບົດທີ 73 ຈະໄດ້ກ່າວ ເຖິງ ພຣະເຈົ້າ ອະນຸວົງສ໌ ຖືກຈັບສົ່ງໄປ ກຣຸງເທພ.

ເຕັມຫນ້າ