​បណ្ឌិត ហ្សាក ឃូពឺរ (Zack Cooper) សាស្ត្រាចារ្យ​សាកលវិទ្យាល័យ Georgetown និង​ជា​អ្នក​ជំនាញ​សន្តិសុខ​អន្តរជាតិ​ប្រចាំ​វិទ្យាស្ថាន​សហគ្រាស​អាមេរិកាំង (American Enterprise Institute, AEI)។

អ្នក​ជំនាញ​សន្តិសុខ​អន្តរជាតិ​បារម្ភ​ថា ចិន​អាច​បង្កប់​មហិច្ឆតា​យោធា​ក្នុង​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​ខ្សែ​ក្រវាត់ និង​ផ្លូវ​របស់​ខ្លួន

អ្នក​ជំនាញ​សន្តិសុខ​អន្តរជាតិ ប្រចាំ​វិទ្យាស្ថាន​សហគ្រាស​អាមេរិកាំង (American Enterprise Institute, AEI) និង​ជា​សហ​អ្នកនិពន្ធ​នៃ​របាយការណ៍​វាយតម្លៃ​គម្រោង​ខ្សែ​ក្រវាត់ និង​ផ្លូវ​របស់​ចិន របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​សន្តិ​សុខ​អាមេរិកាំង​ថ្មី។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល