វប្បធម៌

វត្ថុ​បុរាណ​ចំនួន ៨៥ប្រភេទ ដែល​ស្ត្រី​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់ ​ប្រគល់​មក​​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។

ស្ត្រី​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់ ប្រគល់​វត្ថុ​បុរាណ​ចំនួន ៨៥ប្រភេទ​ មក​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា

ស្ត្រី​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់ បាន​ប្រគល់​វត្ថុ​បុរាណ​ចំនួន ៨៥ប្រភេទ ដែល​ស្វាមី​របស់​គាត់​បាន​ប្រមូល​ទិញ កាល​ពី​ជាង ២០ឆ្នាំ​មុន មក​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែ​កក្កដា ដោយ​ធ្វើ​តាម​បណ្ដាំ​របស់​ស្វាមី​របស់​គាត់ ដែល​ទើប​ទទួល​មរណភាព។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់

គេហទំព័រ​ទាំងមូល