၂ဝ၁၉ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔ စေနစကားဝိုင္း အစီအစဥ္

တပ္မေတာ္ အပစ္ရပ္ကာလ ဆက္တိုးသင့္၊ မသင့္

၂ဝ၁၉ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔ စေနစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " တပ္မေတာ္ အပစ္ရပ္ကာလ ဆက္တိုးသင့္၊ မသင့္ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔